Potocznie używa się zamiennie dwóch słów kredyt i pożyczka. Jednak po głębszej analizie można dostrzec znaczące różnice w ich znaczeniu. W skrócie różnią się podstawą prawną, podmiotami, które mogą je udzielać, a także zasadami ich przyznawania. Co to jest pożyczka? A co to jest kredyt? Jakie są między nimi różnice?

Kredyt Każdy kredyt gotówkowy czy innego rodzaju regulowany jest ustawą “Prawo bankowe”. Zgodnie z nią kredytem nazywa się umowę, która jest udzielana przez bank kredytobiorcy, która określa wysokość oddanych do jego dyspozycji pieniędzy. Określa także czas w jakim osoba zaciągająca kredyt go spłaci. Ponadto uwzględnia wysokość rat, zasad spłaty i sposób przekazania pieniędzy.

Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczoną od banku wraz z nawiązką, czyli dodatkowymi opłatami zawartymi w umowie. Musi także przestrzegać okresu spłat rat i całego zobowiązania. Jednym z warunków ważności umowy o kredyt gotówkowy jest zawarcie jej na piśmie.

Kredytu może udzielić tylko i wyłącznie instytucja bankowa, a jej przedmiotem będzie określona kwota pieniędzy. Za każdym razem, gdy osoba fizyczna zdecyduje się na skorzystanie z usług banku i zawarcie umowy kredytowej, musi wiedzieć, że taka operacja jest odpłatna. Najczęściej przyjmuje postać odsetek. Są one spłacane wraz z ratami kredytu, co miesiąc.

W zależności od rodzaju kredytu, bank może kontrolować sposób wykorzystania pieniędzy przez kredytobiorcę. Dzieje się tak w przypadku kredytów hipotecznych czy innych celowych. Często instytucje bankowe stosują zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia kredytu, hipoteki, weksli czy zastawu.

Pożyczka Pożyczki to najczęściej wybierane zobowiązanie gotówkowe wobec firmy pożyczkowej. Z racji tego, że nie da się jej zaciągnąć w banku, jak grzyby po deszczu od kilku lat wyrastają na rynku instytucje oferujące klientom pożyczki. Taką formę zobowiązania pieniężnego reguluje Kodeks Cywilny, a konkretniej artykuł 720 paragraf 1 umowy pożyczki.

Wartym uwagi jest to, że przepisy nie narzucają formy pożyczki i może być ona zawarta nawet słownie. Jednak jej wartość nie może przekraczać jednego tysiąca złotych. Powyżej tej kwoty należy już sporządzić umowę pożyczki.

Oczywiście najlepiej jest za każdym razem posiadać odpowiednie dokumenty, gdyż są gwarancją rozwiązania jakiegokolwiek sporu. Dlatego też rzadko kiedy stosuje się umowy ustne.

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze oraz dobra materialne, które muszą być określone co do gatunku, np. samochód, telewizor, benzyna, węgiel. Natomiast przedmiotem pożyczki nie może być rzecz określona co do tożsamości. Bazując na przykładzie samochodu, nie może to być samochód z określonymi numerami rejestracyjnymi, natomiast dozwolone jest pożyczenie samochodu bez ich określenia. Pożyczki mogą udzielać osoby fizyczne jak i instytucje finansowe.